Chính sách bảo mật

1. Thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân

Trường hợp thu thập thông tin cá nhân, trước hết phải làm rõ phạm vi cung cấp và mục đích sử dụng.

Thu thập thông tin cá nhân bằng phương pháp chính đáng và hợp pháp.

Đối với thông tin cá nhân đã được gửi cho chúng tôi, ngoại trừ những trường hợp pháp luật quy định hoặc trường hợp được đương sự đồng ý trước, nếu không thì không thể cung cấp cho bên thứ 3 hoặc sử dụng ngoài mục đích.

2. Duy trì tính chính xác – An toàn

Duy trì thông tin đã được gửi ở tình trạng mới nhất và chính xác.

Vì vậy, phải có các biện pháp cần thiết để ngăn chặn giả mạo hoặc rò rỉ, phá hoại, thất lạc hay truy cập trái phép.

3. Đối phó như truy vấn, v.v…

Đối với yêu cầu như truy vấn, sửa chữa, hay hủy bỏ, v.v… thông tin cá nhân của đương sự, liên hệ với người phụ trách, xử lý nhanh chóng trong phạm vi có thể.

4. Tuân thủ tiêu chuẩn, quy phạm pháp luật

Tuân thủ tiêu chuẩn, quy phạm pháp luật được áp dụng đối với việc bảo vệ thông tin cá nhân.

5. Cải tiến liên tục

Nhằm bảo vệ thông tin cá nhân, khuyến khích duy trì hệ thống, chúng tôi sẽ cải tiến, cải thiện liên tục dựa trên những thay đổi tình trạng và xu hướng xã hội.

Tập đoàn trường Cao đẳng NSG


page top